AVÍS LEGAL

Benvingut a la pàgina web de BUFET ANTRÀS ADVOCATS ASSOCIATS SLP (d’ara endavant també “el Titular”), allotjada sota la URL https://antras.net (d’ara endavant “la Pàgina Web”). A continuació, li exposem els termes i condicions d’ús de la pàgina web que han de seguir els seus usuaris. La navegació a través d’aquesta pàgina web li confereix la condició d’usuari, i és per això que li aconsellem que ho llegeixi atentament per procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a la prevista aquí queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats davant del seu titular.

 

  1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, els informem que les dades identificatives del titular de la web són:

BUFET ANTRÀS ADVOCATS ASSOCIATS SLP

C/ Mallorca, 293

08037 BARCELONA

NIF B64760713

Telèfon de contacte (+34) 93 207 30 12

Adreça de correu electrònic bufet@antras.net

Aquesta empresa està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 40208, foli 133, full B359312, inscripció 1a.

 

  1. Condicions d’accés, ús i funcionament de la Pàgina Web

L’accés a la Pàgina Web és lliure. Com a usuari de la Pàgina Web ha de fer en tot moment un ús adequat tant de la pàgina com dels continguts que inclou, i respectar en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat del Titular. Queda prohibit que tot usuari o tercer faci qualsevol acció (inclosa la introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions en els continguts de la Pàgina Web, així com que intervingui o provoqui alteracions en el correu electrònic. El Titular es reserva el dret a excloure de l’accés a la Pàgina Web qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició.

En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la nostra Pàgina Web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, els continguts i les condicions d’accés.

En la mesura en què això sigui raonablement possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de baix trànsit, sense perjudici de la facultat discrecional del Titular per dur-les a terme en qualsevol moment.

 

  1. Enllaços

En el cas que a la present pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el Titular no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Titular no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’un enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguts en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

  1. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts de la present Pàgina Web (a títol enunciatiu i no limitatiu, bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són titularitat de BUFET ANTRÀS ADVOCATS ASSOCIATS SLP o han estat cedits a aquest per al seu ús. L’ús de la present Pàgina Web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap mena ni la seva titularitat sobre els continguts que conté, així com tampoc la seva propietat intel·lectual i/o industrial.

Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la Pàgina Web.

El Titular fa expressa reserva davant dels usuaris i altres tercers de l’exercici de les accions que calguin per emparar els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

  1. Dades de caràcter personal – Política de privacitat

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, d’ara endavant la LOPDDD, i el Reglament Europeu (UE) 2016/679, del 27 d’abril (d’ara endavant RGPD), a continuació l’informem dels aspectes bàsics en relació amb el tractament de les seves dades personals, però pot consultar la informació addicional i detallada a la nostra Web.

5.1. Responsable del tractament:

El responsable del tractament de les seves dades personals és BUFET ANTRÀS ADVOCATS ASSOCIATS SLP, la identificació i dades de contacte del qual apareixen en el punt 1 del present “Avís legal i política de privacitat”.

5.2. Finalitat del tractament:

-Atendre les seves consultes, i mantenir-lo informat sobre els nostres serveis, mitjançant la utilització de qualsevol suport o mitjà tecnològic, inclòs l’enviament de la Newsletter, si vostè ens ho ha autoritzat.

-Gestió administrativa de la relació professional.

5.3. Legitimació:

-Consentiment de l’interessat .

-Tractament necessari per a l’execució d’un contracte o per a l’aplicació de mesures precontractuals.

-Compliment d’obligacions legals.

5.4. Destinataris:

Les seves dades personals no se cediran a tercers, excepte per obligació legal. En algunes ocasions, el compliment de la finalitat per a la qual se li van sol·licitar implicarà la seva comunicació de manera auxiliar i amb les mateixes finalitats a tercers. En aquests casos, BUFET ANTRÀS ADVOCATS ASSOCIATS SLP adoptarà les oportunes mesures de seguretat per garantir la confidencialitat de les seves dades.

5.5. Termini de conservació

Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per a les quals se li van sol·licitar, excepte que l’interessat s’oposi al seu tractament, revoqui el seu consentiment o la Llei disposi un altre termini.

5.6. Drets

Vostè té dret a accedir, rectificar, cancel·lar, oposar-se i suprimir les dades personals objecte de tractament, així com a sol·licitar-ne la portabilitat i a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per al seu tractament, d’acord amb el que es disposa en els articles 15 a 22 del RGPD. Si considera que no hem atès els seus drets de manera correcta pot plantejar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

5.6.1. Procediment per a l’exercici dels seus drets:

Per exercir els seus drets únicament haurà de posar-se en contacte amb BUFET ANTRÀS ADVOCATS ASSOCIATS SLP, segons les dades que consten en l’apartat 1 del present document, adjuntant còpia del seu DNI/NIE/passaport. Aquest procediment és gratuït i serà tractat per la nostra banda amb la màxima celeritat.

5.7. Mesures de seguretat implementades

BUFET ANTRÀS ADVOCATS ASSOCIATS SLP tractarà les seves dades de manera absolutament confidencial i amb plena observança del deure de secret, i adoptarà per a això totes aquelles mesures de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries i susceptibles de garantir la seguretat de les seves dades i evitar-ne la pèrdua, l’alteració o el tractament no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.

5.8. Canvis en la política de privacitat

BUFET ANTRÀS ADVOCATS ASSOCIATS SLP es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat a fi i efecte d’adaptar-la a les novetats legislatives que hi siguin d’aplicació. En aquests casos s’informarà degudament dels canvis.

 

  1. Legislació i jurisdicció aplicable

Els possibles conflictes en relació amb el present avís legal es resoldran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i seran els Jutjats de Barcelona els únics competents per al seu coneixement. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi l’accés, accepta el compliment i respecta aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Última actualització: 04 de juny de 2020 © BUFET ANTRÀS ADVOCATS ASSOCIATS SLP. Tots els drets reservats