REIAL DECRET 286/2022, DE 19 D'ABRIL (MASCARETES)
20 abril 2022

REIAL DECRET 286/2022, DE 19 D'ABRIL (MASCARETES)

deco-blob-2 decoration

 

PUBLICAT EL REIAL DECRET 286/2022, DE 19 D'ABRIL, PEL QUAL ES MODIFICA L'OBLIGATORIETAT DE L'ÚS DE MASCARETES DURANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19. (BOE 20-04-2022)

La situació de millora en l’evolució de l’epidèmia de covid-19 ha portat el Govern a adaptar algunes de les mesures de control de la transmissió implementades; en concret, mitjançant aquest reial decret es modifiquen els supòsits d’obligatorietat de l’ús de les mascaretes en espais interiors. La norma adverteix, no obstant això, que la reducció de les mesures que s’inclou en el reial decret, proposada per a la població general, s’ha de valorar a nivell individual d’acord amb la pertinença a grups de més vulnerabilitat, la vacunació i l’activitat i el comportament social que pugui incrementar els riscos de transmissió. En aquest sentit, recomana per a totes les persones amb una vulnerabilitat més alta davant la infecció per covid-19 que es mantingui l’ús de mascareta en qualsevol situació en la qual es tingui contacte prolongat amb persones a una distància menor d’1,5 metres, un ús responsable de la mascareta en els espais tancats d’ús públic en els quals les persones transiten o romanen un temps prolongat o el seu ús responsable en els esdeveniments multitudinaris o en l’entorn familiar i en reunions o celebracions privades en funció de la vulnerabilitat dels participants.

Pel que fa a l’àmbit laboral:        

  • Amb caràcter general, no resultarà preceptiu l’ús de mascaretes. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació dels riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que hagin d’implantar-se al lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, incloent-hi el possible ús de mascaretes, si així es derivés de l’esmentada avaluació. Encara que la norma no ho indiqui, l’ús voluntari de la mascareta en espais on no sigui obligatori no hauria de veure’s impedit, excepte en el cas de l’existència de raons molt qualificades.
  • Es manté l’obligatorietat als centres, serveis i establiments sanitaris, segons el que s’estableix en el Reial decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients, amb excepció de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació.
  • També serà obligatori l’ús als centres sociosanitaris, per als treballadors i els visitants, quan estiguin en zones compartides.
  • Es manté l’obligatorietat en els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i als autobusos, així com en els transports públics de viatgers. En els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no sigui possible mantenir la distància d’1,5 metres, excepte a les cabines, quan siguin compartides per nuclis de convivents.
  • Queden eximides de l’obligatorietat: a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització; b) En el cas que, per la mateixa naturalesa de les activitats, l’ús de la mascareta resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

 

Aquí disposen de l’enllaç a la norma:

 

 

Millora les teves Relacions Laborals
Contacta amb nosaltres
Icon For Arrow-up