POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 • BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS , SLP respecta i protegeix la privacitat dels seus usuaris i de tercers. SISPLAU, llegeixi aquesta política de privacitat abans de navegar per la nostra plataforma https://antras.net/
  • 1.- Informació bàsica
  • Responsable del tractament BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP

   C/ Mallorca 293

   08037 BARCELONA

   CIF B 64760713
   Finalitats principals del tractament -Oferir-li informació dels nostres productes.

   -Atendre consultes.

   Bases legitimadores del tractament -Execució del contracte de prestació de serveis.

   -Consentiment.

   -Compliment d’obligacions legals.

   Destinataris principals BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP
   Drets -Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.

   -Revocació del consentiment concedit.

   Procedència -Facilitats pel seu titular.

    

   Transferències internacionals de dades -No estan previstes.
   Delegat de Protecció de Dades -No escau.

    

   2.- Ampliació informació bàsica del Responsable del Tractament

   BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP està domiciliada a BARCELONA, C/ Mallorca 293,  codi postal 08037 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40208, Foli 133, Full B 359312, Inscripció 1 segons disposa l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Societat de la Informació i comerç electrònic.

   Per a qualsevol comentari i/o incidència relativa a aquesta política de privacitat, pot contactar amb la nostra empresa mitjançant mail dirigit al correu bufet@antras.net o bé trucant al telèfon 93.207.30.12.

   3.- Categories de dades que tractem

   3.1.- Dades identificatives: nom, cognoms, adreça de correu electrònic.

   3.2.- Dades identificatives de la navegació per la nostra Web: adreça IP.

   4.- Amb quines finalitats tractem les seves dades?

   BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP tractarà les dades de l’usuari de manera automàtica/manual per a les següents finalitats:

   -Oferir-li els nostres Serveis mitjançant correu electrònic o qualsevol altre suport disponible segons l’estat de la tecnologia en cada moment, inclòs l’enviament de Newsletter.

   -Informar-lo periòdicament dels serveis i/o productes addicionals que puguin ser del seu interès vinculats a BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP.

   -Gestionar les consultes efectuades i les sol·licituds d’informació.

   5.- Bases legitimadores per al tractament de les seves dades

   Per a l’alta i el registre de l’usuari a la plataforma de BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP la base legitimadora és el consentiment de l’interessat, que se sol·licita en cada cas.

   Per a la remissió d’informació de caràcter comercial i/o promocional dels nostres serveis i/o productes o empreses afins, la base legitimadora és l’interès legítim de l’empresa per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent, i el seu consentiment exprés.

   Com a interessat ha de saber que els consentiments obtinguts per a cada finalitat són independents entre si i no s’exclouen mútuament.

   6.- Destinatari de les dades

   Empreses relacionades amb BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP per a les mateixes finalitats.

   7.- Termini de conservació de les dades

   Les seves dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les finalitats per a les quals es van sol·licitar, excepte que l’interessat s’oposi al seu tractament o ens revoqui el consentiment per al seu tractament, excepte que la normativa vigent en cada moment estableixi una durada diferent.

   8.- Drets que l’assisteixen

   Per a l’exercici dels seus drets ha de dirigir-se al Responsable del Tractament segons les dades del punt 1. Es tracta d’un procediment gratuït i ha d’anar acompanyat sempre de document acreditatiu de la seva identitat.

   9.- Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

   BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, i adoptarà a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessària, que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats.

   En concret, adoptarà les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en particular:

– Funcions i obligacions de personal

– Registre d’esdeveniments

– Gestió de suports i documents

– Control d’accés

– Identificació i autenticació

– Copia de seguretat i recuperació

 • No obstant, en altres casos, BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb la normativa local.La documentació estarà disponible a sol·licitud de l’Usuari o Client.
  10.- Canvis a la política de privacitat
  BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat amb el fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarà al lloc web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

  Última actualització: 29 de maig de 2018

  © 2018 BUFETE ANTRÀS ABOGADOS ASOCIADOS, SLP Todos los derechos reservados