Serveis

♦  Assessoria i Consultoria en totes les matèries de Dret laboral i Seguretat Social.

♦  Defensa judicial en actuacions contencioses davant els Jutjats i Tribunals Socials (Instància, Tribunal Superior, Audiència Nacional i Tribunal Suprem).

♦  Negociació Col•lectiva en convenis de Sector i d’Empresa.

♦  Assessorament en conflictes col•lectius i vagues.

♦  Acomiadaments Col•lectius (Expedients de regulació d’ocupació).

♦  Expedients de Mobilitat (Geogràfica, funcional o de condicions de treball).

♦  Seguretat Social Complementària: Plans de pensions.

♦  Recursos Humans.

♦  Reclamacions de Classificació Professional.

♦  Assessorament en les diferents modalitats de contractació.

♦  Auditories laborals de Seguretat Social.

♦  Inspecció de Treball (Actes d’Infracció o Liquidació).

♦  Reclamacions de Recàrrecs de prestacions o d’indemnització de danys i perjudicis derivats d’accidents de treball o malalties professionals.

♦  Expedients d’invalidesa.

♦  Reclamacions contra actes de l’administració laboral a la via contenciosa administrativa.

♦  Arbitratges.